Početna  |  On-line shop  |  Usluge  |  ARGO

Moduli

Generalno

Alati

Manometar za podešavanje pritiska u pneumaticima

Kako dovodite pneumatik na ispravan pritisak?

Modul ID 1011
Level 1

Mašina za balansiranje točkova

Kako znate dali je točak ispravno balansiran?

Modul ID 1008
Level 1

Mjerenje dubine profila

Kako provjeravate dubinu profila?

Modul ID 1065
Level 1

Moment-ključ

Kako radi moment-ključ?

Modul ID 391
Level 1

Refraktometar

Šta koristite da bi testirali rashladnu tekućinu?

Modul ID 494
Level 1

Regloskop

Kako sprječavate da budete zaslijepljeni od saobraćaja iz suprotnog pravca i kako osvjetljavate najveći mogući dio površine ceste i ivičnjaka?

Modul ID 1116
Level 1

Tester pritiska rashladnog sistema/tlačna pumpa

Kako možete testirati rashladni sistem i sigurnosni čep?

Modul ID 490
Level 1

Ampermetar

Kako funkcionira ampermetar?

Modul ID 29
Level 2

Detektor propusnosti komore za sagorijevanje

Šta koristite da bi izmjerili propusnost na brtvi glave motora?

Modul ID 1000
Level 2

Mikrometarski vijak

Koji alat možete koristiti da bi izvršili precizno mjerenje?

Modul ID 1510
Level 2

Multimetar Autorange

Kakvu funkciju na multimetru ima tipka AUTORANGE?

Modul ID 31
Level 2

Ommetar

Na koji se način mjere otpori uz pomoću običajenog multimetra?

Modul ID 28
Level 2

Pomično mjerilo

Sa kojim alatom možete precizno mjeriti unutrašnje, vanjske i dubinske dimenzije?

Modul ID 1555
Level 2

Rastezljiva mjerna traka

Koji alat se koristi za mjerenje zazora na glavnom kliznom ležištu rukavca koljenastog vratila?

Modul ID 1352
Level 2

Strujna kliješta

Na koji način se vrši mjerenje jačine električne struje pomoću strujnih kliješta?

Modul ID 30
Level 2

Tester baterijskog elektrolita

Kako provjeravate status napunjenosti ventilirane baterije?

Modul ID 1832
Level 2

Voltmetar

Na koji način je pomoću voltmetra moguće izmjeriti napon u električnom strujnom krugu?

Modul ID 27
Level 2

Oscilograf

Kako funkcionira jedan osciloskop?

Modul ID 115
Level 3

Osciloskop: Plan rada pri mjerenju

Koji je to put koji obezbjeđuje da se jedan signal izmjeri na ispravan način?

Modul ID 117
Level 3

Osciloskop: upoznavanje

Kako funkcioniraju tipke na osciloskopu?

Modul ID 116
Level 3

Osciloskop: Uvod

Šta su naponski a šta komunikacijski kablovi i vodiči?

Modul ID 114
Level 3

Osciloskop: Višekanalno mjerenje

Kako možemo uz pomoć osciloskopa mjeriti dva kanala istovremeno?

Modul ID 118
Level 3

Osciloskop: Vježbe

Koje signale možemo mjeriti osciloskopom? Kako se u praksi koristi osciloskop?

Modul ID 119
Level 3

Održavanje

Periodična provjera

Materijali

Fizika

Elektromagnetizam

Koji efekt se pojavljuje kada struja teče kroz provodnik?

Modul ID 1966
Level 2

Indukcija

Kako se može stvoriti napon u provodniku?

Modul ID 1844
Level 2

Karakteristike opruga

Koja su svojstva opruga?

Modul ID 1752
Level 2

Lorentzova sila

Kakav međusobni uticaj imaju električni provodnik i magnetno polje?

Modul ID 1843
Level 2

Magnetizam

Zašto se neki materijali privlače ili odbijaju međusobno?

Modul ID 1992
Level 2

Moment zakretanja

Šta je moment sile i kako ga možemo izračunati?

Modul ID 1770
Level 2

Omov zakon

U kakvom međusobnom odnosu stoje električni napon, jačina struje i otpor?

Modul ID 32
Level 2

Paskalov zakon

Čiji zakon tvrdi da se pritisak u zatvorenoj posudi punoj tečnosti ispoljava jednako na sve strane?

Modul ID 1534
Level 2

Povezanost snage, napona i jačine struje

Koja je međuzavisnost između snage (P), napona (U) i struje (I)

Modul ID 42
Level 2

Povećavanje sile pomoću hidraulike

Kako može povećati silu koristeći hidraulični sistem? Kako može izračunati povećanje sile?

Modul ID 1888
Level 2

Pretvaranje dužine, površine i zapremine

Kako se pretvaraju najčešće korištene metričke mjere (dimenzije)

Modul ID 1789
Level 2

Prigušenje vibracija

Kako sprječavate vibracije elastično ovješene mase?

Modul ID 1753
Level 2

Pritisak

Koji izraz se koristi koji predstavlja silu koja djeluje na neku površinu?

Modul ID 1907
Level 2

Proračun brzine

Kako se pretvara m/s u km/h i obratno?

Modul ID 1791
Level 2

Proračun rotacione frekvencije

Kako pretvarate Hz u obr/min i obratno?

Modul ID 1790
Level 2

Sile koje djeluju na pneumatik u krivini

Koje sile djeluju u krivini na pneumatik?

Modul ID 1010
Level 2

Trenje

Šta se stvara kada se dvije površine dodiruju i trljaju jedna od drugu?

Modul ID 1584
Level 2

Ugao

Koja mjerna jedinica se koristi za mjerenje uglova i kako se mjeri ugao?

Modul ID 1691
Level 2

Uzdužne sile na vozilu

Koje sile djeluju na vozilu u pravcu kretanja vozila?

Modul ID 1070
Level 2

Zakon idealnih gasova

Kako se ponaša idealni gas pod utjecajem pritiska, zapremine i temperature?

Modul ID 1556
Level 2

1. Kirhofovo pravilo

Kako se može odrediti jačina električne struje u vodiču ako su nam poznate jačine struja u pojedinačnim granama?

Modul ID 50
Level 3

Kretanje - napredni nivo

Kako se zove promjena položaja u vremenu?

Modul ID 1583
Level 3

Održivost

Alternativna goriva

Koje alternative postoje za fosilna goriva?

Modul ID 1077
Level 2

Efekat staklenika

Koji efekt imaju staklenički gasovi na klimu?

Modul ID 1076
Level 2

Europske norme

Koje europske norme moraju ispuniti izduvni gasovi vozila?

Modul ID 1156
Level 2

Izduvni gasovi i katalizatori

Kako se tretiraju izduvni gasovi benzinskih i dizelskih motora?

Modul ID 1080
Level 2

Kombinovani hibridni pogon

Kod kojih hibridnih modela se točkovi pogone od elektromotora i/ili motora SUS?

Modul ID 1587
Level 2

Kyoto protokol

Šta predstavlja Kyoto protokol

Modul ID 1075
Level 2

Paralelni hibridni pogon

Kod koje vrste hibridnog vozila se točkovi uvijek pogone sa motorom SUS i elektromotorom?

Modul ID 1586
Level 2

Radovi na hibridnim vozilima

Kako možete osigurati bezbjedan rad na hibridnom vozilu?

Modul ID 1552
Level 2

Serijsko hibridno vozilo

Kod kojeg hibridnog vozila se točkovi uvijek pokreču elektromotorom?

Modul ID 1585
Level 2

Uvod u hibridna vozila

Koje vrste hiridnih vozila su razvijene?

Modul ID 1551
Level 2

Pogonska grupa

Motor

2-taktni klipni motor

Koji princip rad motora se ina?e koristi za pogon mopeda?

Modul ID 1517
Level 1

4-taktni klipni motor

Po kojem principu radi motor u vozilu?

Modul ID 1516
Level 1

Dizel motor

Kod kojeg tipa motora se dizelsko gorivo i zrak pretvaraju snagu?

Modul ID 1389
Level 1

Klipni motori

Kako jedan mehanizam sagorijevanja može stvoriti energiju?

Modul ID 1152
Level 1

Mehanički dijelovi motora

Koji dijelovi čine blok motora?

Modul ID 1164
Level 1

Moment-ključ

Kako radi moment-ključ?

Modul ID 391
Level 1

Otto motor

Kod kojeg tipa motora se benzin i zrak pretvaraju u snagu?

Modul ID 1390
Level 1

Radni dijagram

Kako možete napraviti radni dijagram 4-taktnog procesa motora SUS sa više cilindara?

Modul ID 1162
Level 1

Razvodni sistem motora SUS

Na koji način se pogoni bregasta osovina?

Modul ID 1163
Level 1

Vrste bloka motora

Koje vrste bloka motora se koriste kod klipnih motora?

Modul ID 1353
Level 1

Wankel motor/Motor sa rotacijskim klipom

Koja je alternativa klipnom motoru?

Modul ID 1364
Level 1

Blok motora

U kojem dijelu su smješteni cilindri?

Modul ID 1626
Level 2

Bregasta osovina

Koja je funkcija, pozicija ugradnje i oblik bregaste osovine?

Modul ID 1168
Level 2

Brzina kretanja klipa

Na koji način proračunavamo srednju vrijednost brzine klipa?

Modul ID 1643
Level 2

Filteri zraka

Na koji način se može spriječiti prodiranje sitnih čestica u motor tokom usisavanja zraka?

Modul ID 1173
Level 2

Glava motora

Kako se zove kućište mehanizma za ventile?

Modul ID 1166
Level 2

Izduvni gasovi

Koje tvari ulaze u motor?

Modul ID 2017
Level 2

Klinasti remen sa više rebara

Šta pogoni generator, kompresor klima sistema i servo pumpu?

Modul ID 1171
Level 2

Klipnjača

Koji dio povezuje klip sa koljenastim vratilom?

Modul ID 1580
Level 2

Klipovi

Koja dio pretvara snagu sagorijevanja u kretanje?

Modul ID 1172
Level 2

Koljenasto vratilo

Koji dio pretvara pravolinijsko kretanje klipa u obrtno kretanje?

Modul ID 1399
Level 2

Kombinacija toplotnog i elektroenergetskog sistema

Kako se gubitak efikasnosti kod motora SUS razumno koristi?

Modul ID 1796
Level 2

Kompresioni odnos

Šta predstavlja odnos između zapremine iznad klipa u DMT i zapremine iznad klipa u GMT?

Modul ID 1179
Level 2

Kretanje klipa

Kakav uticaj mehanizam koljena koljenastog vratila i klipnjače na kretanje klipa?

Modul ID 1793
Level 2

Lambda

Šta znači lambda? Koji je idealni odnos smjese za benzin, dizel i gas?

Modul ID 1371
Level 2

Masa zraka

Koji faktori određuju masu zraka i kako se može mjeriti masa zraka

Modul ID 1368
Level 2

Mehanizam koljena koljenastog vratila i klipnjače

Kakav je odnos između koljena i klipnjače i koje sile djeluju na taj mehanizam?

Modul ID 1792
Level 2

Mikrometarski vijak

Koji alat možete koristiti da bi izvršili precizno mjerenje?

Modul ID 1510
Level 2

Nadpunjenje motora

Kako se može povećati stepen punjenja jednog motora sa unutrašnjim sagorijevanjem?

Modul ID 1176
Level 2

Podešavanje bregaste osovine

Šta možemo poduzeti kako bismo poboljšali snagu motora i smanjili potrošnju goriva?

Modul ID 1185
Level 2

Pomično mjerilo

Sa kojim alatom možete precizno mjeriti unutrašnje, vanjske i dubinske dimenzije?

Modul ID 1555
Level 2

Prigušivač torzionih oscilacija

Koji dio prigušuje torzione oscilacije koljenastog vratila?

Modul ID 1659
Level 2

Putnička vozila pokretana fosilnim gorivima

Koja fosilna goriva se koriste za putnička vozila i kakve osobine imaju?

Modul ID 1372
Level 2

Radna (hodna) zapremina

Kako se računa radna zapremina motora?

Modul ID 1675
Level 2

Rastezljiva mjerna traka

Koji alat se koristi za mjerenje zazora na glavnom kliznom ležištu rukavca koljenastog vratila?

Modul ID 1352
Level 2

Upravljanje radom ventila

Koji sistem je odgovoran za otvaranje i zatvaranje ventila?

Modul ID 1169
Level 2

Usisna i izduvna grana

Kako se označavaju kanali kroz koje prolaze gasovi u i iz motora?

Modul ID 1174
Level 2

Ventili motora

Šta otvara i zatvara ispušni kanal?

Modul ID 1170
Level 2

Zamajac

Kako zamajac obezbjeđuje ravnomjeran rad motora?

Modul ID 1660
Level 2

Katalizator

Šta je katalizator? Koji izduvni gasovi se pretvaraju?

Modul ID 1378
Level 3

Smaknutost osovinice klipa

Zašto se osovinica klipa ne nalazi u sredini klipa?

Modul ID 1667
Level 3

Transmisija i spojnica

Pogonska grupa privrednih vozila

Od kojih sastavnih dijelova se sastoji pogonska grupa privrednih vozila?

Modul ID 1412
Level 2

Rashladni sistem

Ekspanzioni spremnik

Kako radi ekspanzioni spremnik?

Modul ID 487
Level 1

Hlađenje

Koje vrste hlađenja postoje?

Modul ID 441
Level 1

Hladnjak

Kako radi hladnjak?

Modul ID 489
Level 1

Izmjenjivač toplote

Kako zagrijavate unutrašnjost vozila?

Modul ID 493
Level 1

Mehanička pumpa rashladne tekućine

Kako radi mehanička pumpa rashladne tekućine?

Modul ID 443
Level 1

Nadzor rashladnog sistema

Kako možete vidjeti načinstrument tabli da li rashladni sistem funkcionira ispravno?

Modul ID 498
Level 1

Refraktometar

Šta koristite da bi testirali rashladnu tekućinu?

Modul ID 494
Level 1

Sigurnosni čep

Kako radi sigurnosni čep?

Modul ID 446
Level 1

Termostat

Kako radi termostat?

Modul ID 450
Level 1

Tester pritiska rashladnog sistema/tlačna pumpa

Kako možete testirati rashladni sistem i sigurnosni čep?

Modul ID 490
Level 1

Toplotni bilans

Kako se predaje toplota motora?

Modul ID 439
Level 1

Ventilator

Kako postižete prisilno strujanje zraka kroz hladnjak?

Modul ID 451
Level 1

Detektor propusnosti komore za sagorijevanje

Šta koristite da bi izmjerili propusnost na brtvi glave motora?

Modul ID 1000
Level 2

Električni termostat

Kako radi električni termostat?

Modul ID 485
Level 2

Kombinacija toplotnog i elektroenergetskog sistema

Kako se gubitak efikasnosti kod motora SUS razumno koristi?

Modul ID 1796
Level 2

Sankey-ev dijagram

Koji dijagram pokazuje količinu izgubljene energije i količinu energije koja preostaje da pogoni vozilo?

Modul ID 444
Level 2

Podmazivanje

Benzinski sistemi

Otto motor

Kod kojeg tipa motora se benzin i zrak pretvaraju u snagu?

Modul ID 1390
Level 1

FSI: Dovod zraka

Kojim putem ide zrak kod FSI motora dok ne stigne do komore za sagorijevanje?

Modul ID 372
Level 2

FSI: Radna stanja

Kako FSI sistem radi pod različitim uslovima rada? Šta se dešava kod praznog hoda, djelimičnog, punog opterećenja i pokretanja?

Modul ID 384
Level 2

FSI: Svojstva

Šta promjeniti na benzinskom motoru da dobijemo manju potrošnju, više snage i smanjenu emisiju štetnih gasova.

Modul ID 368
Level 2

FSI: tok goriva

Kako i kuda se kreće gorivo kod FSI sistema prije nego što stigne do komore za sagorijevanje ?

Modul ID 412
Level 2

Izduvni gasovi i katalizatori

Kako se tretiraju izduvni gasovi benzinskih i dizelskih motora?

Modul ID 1080
Level 2

MPI: Pregled

Koje senzore i aktuatore ima MPI sistem za ubrizgavanje goriva?

Modul ID 411
Level 2

MPI: Radna stanja paljenja

Šta se dešava sa MPI sistemom za ubrizgavanje goriva pri praznom hodu, djelomičnom opterećenju, punom opterećenju i pri pokretanju.

Modul ID 2018
Level 2

MPI: Radni uvjeti

Šta se dešava sa MPI sistemom za ubrizgavanje goriva pri praznom hodu, djelomičnom opterećenju, punom opterećenju i pri pokretanju.

Modul ID 360
Level 2

MPI: Tok goriva

Kuda prolazi gorivo prije nego što bude ubrizgano?

Modul ID 409
Level 2

MPI: Značajke

Koje su značajke MPI sistema za ubrizgavanje goriva?

Modul ID 410
Level 2

Senzori kisika (lambda sonda)

Šta mjeri senzor kisika (poznatiji kao lambda sonda)? Koji modeli se najčešće koriste?

Modul ID 1377
Level 2

Svjećica

Koja je funkcija svjećice? Koje izvedbe postoje? Kako se provjerava svjećica?

Modul ID 1379
Level 2

EGR elektro-magnetni ventil

Kako ubacujete određenu količinu izduvnih gasova u usis svježeg zraka?

Modul ID 293
Level 3

Elektro-magnetni ventil viška prednabijenog zraka

Kako se može kontrolirati količina zraka koja struji kroz turbo punjač?

Modul ID 292
Level 3

Elektromagnetni ventil za odzraćivanja spremnika goriva

Kako možete spriječiti da para benzina iz spremnika goriva izađe u okolinu?

Modul ID 284
Level 3

Elektronski sistemi paljenja DIS (Distributorless Ignition System)

Kako zapaliti smješu goriva i zraka u svim cilindrima, bez razvodnika paljenja, koristeći dva kalema paljenja?

Modul ID 300
Level 3

FSI: Brizgaljka

Kako se vrši ubrizgavanje i fino raspršivanje goriva u cilindar i to elektronski određene količine?

Modul ID 1630
Level 3

FSI: Pogonska stanja

Na koji način je moguće realizirati uštedu goriva a istovremeno i postići povećanje snage motora?

Modul ID 486
Level 3

FSI: pumpa visokog pritiska

Na koji se način može osigurati dovod goriva do razvodne cijevi goriva?

Modul ID 497
Level 3

Grijana lambda sonda

Kako se mjeri smjesa zraka i goriva iako nije postignuta dovoljna temperatura motora?

Modul ID 301
Level 3

Hall senzor

Kako se, koristeći Hall element, može odrediti pozicija bregaste osovine?

Modul ID 291
Level 3

Induktivni senzor

Kako možete odrediti poziciju koljenastog vratila i broj obrtaja motora kori?tenjem indukcije?

Modul ID 302
Level 3

Katalizator

Šta je katalizator? Koji izduvni gasovi se pretvaraju?

Modul ID 1378
Level 3

Katalizator sa dvostrukim dejstvom

Kakav katalizator se može koristiti kod motora čija smješa se ne reguliše elektronski?

Modul ID 1642
Level 3

Katalizator sa trostrukim dejstvom

Koji katalizator se najčešće koristi kod četverotaktnih motora? Koje supstance izduvnih gasova se pretvaraju?

Modul ID 1639
Level 3

Koračni motor

Kod kakvih motora bez komutatora je moguće podijeliti jedan okretaj u korake?

Modul ID 1836
Level 3

MAF: Mjerač masenog protoka zraka

Na koji način možemo mjeriti količinu usisanog zraka?

Modul ID 307
Level 3

Multipoint brizgaljka

Kako se dodaje elektronski određena količina goriva po cilindru u usisani zrak?

Modul ID 305
Level 3

NOx katalizator

Koji se katalizator primjenjuje u dizel motorima, a koji u benzinskim motorima s direktnim ubrizgavanjam?

Modul ID 1640
Level 3

Pojedinačni kalemi paljenja

Na koji način dolazi do paljenja smješe zraka i goriva u svakom cilindru bez razvodnika paljenja?

Modul ID 1631
Level 3

Pumpa za gorivo

Modul ID 285
Level 3

Senzor apsolutnog pritiska zraka u usisnoj grani

Na koji se način može mjeriti apsolutni pritisak u usisnoj grani?

Modul ID 287
Level 3

Senzor brzine

Kako se može izmjeriti brzina kretanja vozila?

Modul ID 298
Level 3

Senzor detonantnog sagorijevanja (kucanja)

Kako prepoznajemo nekontrolisano sagorijevanje?

Modul ID 286
Level 3

Senzor položaja papučice gasa

Kako možete odrediti položaj papučice gasa?

Modul ID 297
Level 3

Senzor položaja prigušnog (leptir) ventila zraka

Kako mjerite položaj prigušnog ventila zraka?

Modul ID 303
Level 3

Senzor temperature izduvnih gasova

Po čemu upravljačka jedinica prepoznaje radnu temperaturu katalizatora?

Modul ID 424
Level 3

Senzor temperature motora

Na koji način možemo mjeriti temperaturu rashladne tečnosti?

Modul ID 304
Level 3

Senzor temperature zraka

Kako možemo mjeriti temperaturu usisanog zraka?

Modul ID 296
Level 3

Široko pojasna lambda sonda

Na koji se način može tačno odrediti koncentracija kisika u izduvnim gasovima?

Modul ID 1633
Level 3

Ventil praznog hoda 1

Na koji se način reguliše broj okretaja motora u praznom hodu i to pomoću impulsnog trajanja perioda uključenja?

Modul ID 306
Level 3

Elektronski regulisan prigušni (leptir) ventil zraka

Kako elektronski možete kontrolisati idealni položaj prigušnog (leptir) ventila u svim radnim uslovima?

Modul ID 1632
Level 4

FSI: Homogeno anti-detonantno sagorjevanje

Kako se može postići to da se sporije dosegne granica detonantnog sagorijevana?

Modul ID 456
Level 4

FSI: Homogeno sagorijevanje

Kada i gdje se koristi homogeno sagorijevanje? Šta je homogeno sagorijevanje? Kako se određuje i postiže željena količina goriva za homogeno sagorijevanje?

Modul ID 449
Level 4

FSI: Homogeno siromašno sagorijevanje

Na koji se način može postići ujednačeniji prelazi između slojevitog i homogenog sagorijevanja sa većim obrtnim momentom i brojem obrtaja motora nego kod slojevitog sagorijevanja?

Modul ID 452
Level 4

FSI: Homogeno slojevito sagorijevanje

Na koji se način može postići ujednačen prelaz između slojevitog i homogenog sagorijevanja a da pri tome potrošnja goriva bude niža nego pri homogenom sagorijevanju?

Modul ID 455
Level 4

FSI: Slojevito sagorijevanje

Modul ID 438
Level 4

FSI: Slojevito sagorjevanje za zagrijavanje katalizatora

Kako je moguće brže zagrijati katalizator kako bi se smanjila emisija štetnih gasova?

Modul ID 457
Level 4

NOx senzor

Na koji način upravljački uređaj određuje kada je neophodno da pokrene regeneraciju NOx i kada da je okonča?

Modul ID 416
Level 4

Dizelski sistemi

CRD:Pregled

Koje senzore i aktuatore nalazimo kod Common-Rail sistema?

Modul ID 397
Level 2

CRD: Radni uvjeti

Kako radi Common-Rail sistem u različitim radnim uvjetima? Šta se dešava u praznom hodu, djelomičnom ili punom opterećenju i pri pokretanju?

Modul ID 399
Level 2

CRD: Tok goriva

Kuda prolazi gorivo u Common-Rail sistemu prije nego što dođe u komoru za izgaranje?

Modul ID 396
Level 2

CRD: Značajke

Koje su značajke Common-Rail sistema?

Modul ID 314
Level 2

Dvotaktni povratni protočni proces

Koji princip se najčešće koristi kod velikih dizel motora?

Modul ID 1795
Level 2

Dvotaktni uniformno protočni proces

Koji princip se najčešće koristi kod velikih dizel motora?

Modul ID 1794
Level 2

EDC: Osobine

Šta su osobine EDC sistema?

Modul ID 265
Level 2

EDC: Pregled

Koje komponente čine EDC sistem.

Modul ID 402
Level 2

EDC: Tok goriva

Kojim putem protiče gorivo kroz EDC sistem prije nego što završi u komori za sagorijevanje?

Modul ID 401
Level 2

EDC: Uvjeti rada

Kako radi dizelski motor sa EDC sistemom pri različitim uvjetima rada? Šta se dešava u praznom hodu, djelomičnom i punom opterećenju te prilikom pokretanja motora?

Modul ID 403
Level 2

Izduvni gasovi i katalizatori

Kako se tretiraju izduvni gasovi benzinskih i dizelskih motora?

Modul ID 1080
Level 2

Klip redne pumpe

Koji dio redne pumpe regulira dotok goriva?

Modul ID 1800
Level 2

Mehanički regulator protoka

Kako se mehanički kontroliše količina goriva, zavisno od brzine?

Modul ID 1803
Level 2

Pumpa-brizgaljka

Kako se pod visokim pritiskom ubrizgava precizno određena količina goriva u dizel motor?

Modul ID 1808
Level 2

Pumpa-brizgaljka: Pregled

Koje komponente čine sistem pumpa-brizgaljka

Modul ID 1807
Level 2

Redna klipna pumpa: Pumpa za gorivo

Kako se prenosi gorivo od rezervoara goriva do redne klipne pumpe?

Modul ID 1921
Level 2

Redna pumpa: Bregasta osovina

Kako se pogoni klip redne pumpe? Kako možete spriječiti da se motor krene obrtati u suprotnom smjeru?

Modul ID 1801
Level 2

Redna pumpa: Pregled

Koje su komponente sistema visokog pritiska redne pumpe?

Modul ID 1797
Level 2

Redna pumpa: Tok goriva

Kojim putem se kreće gorivo kroz rednu pumpu, prije nego što dođe do komore za sagorijevanje?

Modul ID 1799
Level 2

Sistem sa klipnom pumpom

Kako osiguravate da dizel motor ubrizgava pravilnu količinu goriva? Kako možete prepoznati sistem sa klipnom pumpom?

Modul ID 1798
Level 2

Ventil pritiska klipne pumpe

Kako se preostali pritisak u vodu visokog pritiska šalje prema brizgaljki?

Modul ID 1802
Level 2

CRD: Brizgaljka

Kako ubrizgavate elektronski specificiranu količinu dizel goriva u usisani zrak?

Modul ID 294
Level 3

CRD: pumpa goriva

Modul ID 290
Level 3

CRD: pumpa visokog pritiska (PVP)

Modul ID 289
Level 3

CRD: regulator pritiska goriva

Na koji se način može realizirati električna regulacija pritiska u Comon Rail sistemu?

Modul ID 295
Level 3

CRD: senzor pritiska goriva u razvodnoj cijevi

Na koji način možemo mjeriti pritisak goriva u razvodnoj cijevi kako bi tačno odredili količinu dizel goriva koju treba ubrizgati?

Modul ID 288
Level 3

EDC: Regulator početka ubrizgavanja

Kojim mehanizmom se kontroliše tačka ubrizgavanja?

Modul ID 204
Level 3

EDC: Senzor hoda igle u brizgaljki

Koji senzor bilježi stvarni početak ubrizgavanja?

Modul ID 210
Level 3

EDC: Senzor regulacijskog hoda (regulatora količine goriva)

Kako funkcionira senzor regulacijskog hoda

Modul ID 216
Level 3

EDC: Upravljanje količinom ubrizgavanja

Kako funkcionira upravljanje količinom ubrizgavanja?

Modul ID 203
Level 3

EDC: Ventil isključenje goriva

Kako radi ventil isključenja goriva?

Modul ID 206
Level 3

Grijači

Na koji se način može dizel motor predgrijavati prije pokretanja?

Modul ID 299
Level 3

Hidraulični regulator dotoka

Kako se hidraulično-mehanički regulira količina goriva ovisno od brzine obrtaja.

Modul ID 1837
Level 3

Katalizator

Šta je katalizator? Koji izduvni gasovi se pretvaraju?

Modul ID 1378
Level 3

Klipna pumpa visokog pritiska kontrolirana ventilom

Koja vrsta klipne pumpe visokog pritiska ima varijabilni početak i kraj ubrizgavanja?

Modul ID 1804
Level 3

Klipna pumpa visokog pritiska sa dvostrukim dejstvom

Koja vrsta klipne pumpe visokog pritiska ima varijabilni početak i kraj ubrizgavanja?

Modul ID 1805
Level 3

Mehanička brizgaljka

Kako se ubrizgava precizno određena količina goriva?

Modul ID 1806
Level 3

NOx katalizator

Koji se katalizator primjenjuje u dizel motorima, a koji u benzinskim motorima s direktnim ubrizgavanjam?

Modul ID 1640
Level 3

LPG sistemi

Sasija

Naplatci i pneumatici

Manometar za podešavanje pritiska u pneumaticima

Kako dovodite pneumatik na ispravan pritisak?

Modul ID 1011
Level 1

Mašina za balansiranje točkova

Kako znate dali je točak ispravno balansiran?

Modul ID 1008
Level 1

Mjerenje dubine profila

Kako provjeravate dubinu profila?

Modul ID 1065
Level 1

Naplatci

Koje vrste naplataka (felgi) postoje i kako se označavaju?

Modul ID 1007
Level 1

Oštećeni pneumatik i set za brzu popravku

Šta možete učiniti kada imate prazan pneumatik?

Modul ID 1069
Level 1

Pneumatici

Koje su funkcije pneumatika i kako je izgrađen?

Modul ID 1001
Level 1

Trošenje pneumatika

Kako provjeriti pneumatike na trošenje i oštećenja?

Modul ID 1064
Level 1

Veličine i oznake pneumatika

Šta znače oznake na pneumatiku?

Modul ID 1003
Level 1

Ventili

Kako se ubacuje zrak u pneumatik?

Modul ID 1009
Level 1

Debalans točka

Koje vrste debalansa na točku mogu nastati?

Modul ID 1071
Level 2

Radijus (poluprečnik) pneumatika

Kako se mijenja radijus (poluprečnik) pneumatika ako je vozilo opterećeno?

Modul ID 1005
Level 2

Sile koje djeluju na pneumatik u krivini

Koje sile djeluju u krivini na pneumatik?

Modul ID 1010
Level 2

Uzdužne sile na vozilu

Koje sile djeluju na vozilu u pravcu kretanja vozila?

Modul ID 1070
Level 2

Kočnice

Disk kočnica

Kako funkcionišu disk kočnice?

Modul ID 1114
Level 2

Doboš kočnica: Uvod

Kako funkcioniše doboš kočnica?

Modul ID 1518
Level 2

Doboš kočnice

Koje vrste doboš kočnica postoje?

Modul ID 1521
Level 2

Glavni kočioni cilindar

Kako funkcioniše glavni kočioni cilindar

Modul ID 1112
Level 2

Kočiona crijeva i vodovi

Koje komponente osiguravaju da kočiona tekućina iz glavnog kočionog cilindra teku do kočionog klipa i kočionih kliješta?

Modul ID 1505
Level 2

Kočiona kliješta

Koja komponenta prenosi kočionu silu na šasiju i drži kočione klipove u poziciji?

Modul ID 1495
Level 2

Kočiona tekućina

Kako se snaga s papučice za kočnicu prenosi na kočione cilindre točka?

Modul ID 1506
Level 2

Kočione obloge

Koje komponente stvaraju trenje između kočionog diska i kočionih kliješta?

Modul ID 1504
Level 2

Kočioni disk

Koji sastavni dio se direktno usporava pomoću disk pločica (kočionih obloga)?

Modul ID 1494
Level 2

Kočioni sistem: Uvod

Kako možete zaustaviti vozilo koje se kreće ili kako držite parkirano vozilo na mjestu?

Modul ID 1508
Level 2

Ograničivač pritiska kočenja i regulator pritiska kočenja

Koje komponente osiguravaju da zadnji točkovi prilikom kočenja prijevremeno ne blokiraju?

Modul ID 1507
Level 2

Parkirna kočnica

Koji sistem osigurava da vozilo stoji u mjestu kada je parkirano?

Modul ID 1519
Level 2

Paskalov zakon

Čiji zakon tvrdi da se pritisak u zatvorenoj posudi punoj tečnosti ispoljava jednako na sve strane?

Modul ID 1534
Level 2

Pojačivač sile kočenja

Kako funkcioniše jedan pojačivač sile kočenja?

Modul ID 1110
Level 2

Povećavanje sile pomoću hidraulike

Kako može povećati silu koristeći hidraulični sistem? Kako može izračunati povećanje sile?

Modul ID 1888
Level 2

Pritisak

Koji izraz se koristi koji predstavlja silu koja djeluje na neku površinu?

Modul ID 1907
Level 2

Senzor razine kočione tekućine

Koji senzor mjeri razinu kočione tekućine?

Modul ID 1553
Level 2

Trenje

Šta se stvara kada se dvije površine dodiruju i trljaju jedna od drugu?

Modul ID 1584
Level 2

Kretanje - napredni nivo

Kako se zove promjena položaja u vremenu?

Modul ID 1583
Level 3

Sila na pedali kočnice i hidrauli?na sila ko?enja

Kako se stvara velika sila na kočioni sistem ili kočionu oblogu?

Modul ID 1579
Level 3

Ovjes

Ackermannov upravljački trapez

Kako možemo dostići ispravno upravljanje?

Modul ID 1692
Level 2

Amortizeri (Prigušivači)

Koje vrste amortizera postoje?

Modul ID 1761
Level 2

Amortizeri (prigušivači): uvod

Koje komponente osiguravaju prigušivanje opruga?

Modul ID 1766
Level 2

Dimenzije vozila

Koje su osnovne dimenzije nekog vozila?

Modul ID 1687
Level 2

Karakteristike opruga

Koja su svojstva opruga?

Modul ID 1752
Level 2

Nagib

Koji izraz se koristi da bi se prikazao ugao između srednje linije točka i vertikalne linije okomite voznu podlogu?

Modul ID 1693
Level 2

Nezavisni (pojedinačni) ovjes

Kako se naziva vrsta ovjesa kod kojeg se kretanje jednog točka ne prenosi na drugi točak iste osovine?

Modul ID 1725
Level 2

Opruge

Kojim principom se kompenziraju neravnine na voznoj podlozi?

Modul ID 1750
Level 2

Opruge ovjesa

Koji tipovi sistema opruga su ovdje?

Modul ID 1751
Level 2

Opruge: Uvod

Koje komponente kompenziraju neravnine u voznoj podlozi?

Modul ID 1765
Level 2

Ovjes točkova: Uvod

Od čega se sastoji ovjes točkova?

Modul ID 1734
Level 2

Ovjes (vješanje - oslanjanje) točkova

Kako izgleda konstrukcija koja se koristi za postavljanje točkova na vozilo?

Modul ID 1729
Level 2

Polu-nezavisni ovjes (polukruta osovina)

Kako se naziva vrsta ovjesa kod kojeg se kretanje jednog točka djelomi?no prenosi na drugi točak iste osovini?

Modul ID 1726
Level 2

Pretvaranje uglova

Kako pretvarate ugao koji je predstavljen decimalno u stepene, minute i sekunde?

Modul ID 1703
Level 2

Prigušenje vibracija

Kako sprječavate vibracije elastično ovješene mase?

Modul ID 1753
Level 2

Pripreme za podešavanje traga

Na šta treba obratiti pažnju prije podešavanja?

Modul ID 1689
Level 2

Razupiranje (Nagib rukavca poluosovine)

Koji izraz se koristi, kako bi se prikazao ugao između ose zakretanja točka i vertikalne linije okomite na podlogu, gledajući vozilo sa prednje strane?

Modul ID 1690
Level 2

Sistem upravljanja

Čime je određeno kretanje vozila?

Modul ID 1708
Level 2

Trag

Koji izraz se koristi, prilikom pogleda na vozilo odozgo, između osne linije vozila i srednje linije točka?

Modul ID 1695
Level 2

Ugao

Koja mjerna jedinica se koristi za mjerenje uglova i kako se mjeri ugao?

Modul ID 1691
Level 2

Vozna linija i osna (srednja) linija

Koja osovina određuje pravac kretanja vozila?

Modul ID 1688
Level 2

Zatur

Koji izraz se koristi za ugao koji nastaje između linije koja prolazi kroz zakretnu osovinu i liniju koja je vertikalna u odnosu na podlogu (gledajući vozilo sa boka)?

Modul ID 1694
Level 2

Zavisni ovjes (kruta osovina)

Kako se naziva način ovjesa točkova kod kojeg se pomjeranje jednog točka prenosi na drugi točak na istoj osovini?

Modul ID 1724
Level 2

Amoritzer sa jedostrukim cilindrom

Kako funkcioniše amortizer sa jednostrukim cilindrom?

Modul ID 1764
Level 3

Amortizeri sa dvostrukim cilindrom

Sa kojim vrstama amortizera sa dvostrukim cilindrom se možete susresti?

Modul ID 1762
Level 3

Dinamičke postavke traga

Za šta služi postavka traga?

Modul ID 1715
Level 3

Dinamički nagib točka

Iz kojeg je razloga točak stoji okomito na podlogu tokom vožnje?

Modul ID 1716
Level 3

Dinamičko razupiranje (Nagib rukavca osovine)

Koji izraz se koristi, kako bi se prikazao ugao između ose zakretanja točka i vertikalne linije okomite na podlogu, gledajući vozilo sa prednje strane?

Modul ID 1702
Level 3

Direktni sistem upravljanja (zupčasta letva)

Kako se upravlja sa točkovima kod putničkog vozila i lakog privrednog vozila?

Modul ID 1755
Level 3

Dokument o postavkama

Kako određujete ispravne postavke za točak i zatur na osnovu dokumenta o postavkama traga?

Modul ID 1698
Level 3

Elektromehanički servo upravljač

Kako radi elektromehanički servo upravlja?

Modul ID 1821
Level 3

Hidraulični servo sistem upravljanja

Kako funkcioniše hidraulični servo sistem upravljanja?

Modul ID 1757
Level 3

Indirektni sistem upravljanja

Kako se upravlja točkovima kod putničkog vozila i privrednog vozila?

Modul ID 1756
Level 3

Kretanje vozila

Kako se zovu kretanja kojima je izložena karoserija vozila tokom vožnje?

Modul ID 1701
Level 3

Opterećenje osovine

Kako se raspore?uju sile prilikom statičkih i dinamičkih situacija na prednjoj i zadnjoj osovini?

Modul ID 1700
Level 3

Poluge za povezivanje točka i stabilizatori

Kako ovjes točkova prihvata pomjeranje točkova?

Modul ID 1730
Level 3

Pomoćni ram (most)

Na koji dio su spojeni upravljački mehanizam, upravljački prijenosnik i stabilizator?

Modul ID 1699
Level 3

Razlika između dužine i ugla poprečne spone

Šta može uticati na negativan trag u krivni?

Modul ID 1709
Level 3

Redoslijed radova - Podešavanje geometrije ovjesa vozila

Koji redoslijed radova treba poštovati pri podešavanju geometrije ovjesa vozila?

Modul ID 1697
Level 3

Komfort i sigurnost

Klima sistem

Klima uređaj: Uvod

Kako možemo kontrolisati klimu u vozilu?

Modul ID 373
Level 2

Klima uređaj: Korištenje

Kako izgledaju različite upravljačke ploče klima uređaja a kako njihove električne šeme?

Modul ID 381
Level 2

Klima uređaj: Kružni tok rashladnog sredstva

Na koji način klima uređaj postiže efekat hlađenja?

Modul ID 375
Level 2

Klima uređaj: Principi i modeli

Koje vrste prigušenja postoje i koji im dijelovi pripadaju?

Modul ID 376
Level 2

Klima uređaj: Akumulator

Koja je funkcija akumulatora i od kojih se dijelova sastoji?

Modul ID 138
Level 2

Klima uređaj: Filter sušač

Koji dio filtrira i izvlači vlagu iz rashladnog sredstva?

Modul ID 139
Level 2

Klima uređaj: Isparivač

Na koji način se hladi zrak unutar automobila?

Modul ID 137
Level 2

Klima uređaj: Kondenzator

Koje komponente hlade rashladno sredstvo?

Modul ID 134
Level 2

Klima uređaj: Kompresori sa nepromjenjivim učinkom

Koja sastavni dio klima uređaju stvara visoki pritisak?

Modul ID 132
Level 2

Klima uređaj: Kompresori sa promjenjivim učinkom

Koji tipa kompresora omogućava stvaranje promjenjivog pritiska u rashladnom sistemu klima uređaja?

Modul ID 133
Level 2

Klima uređaj: Nepromjenjivo prigušenje

Na koji način se snižava pritisak?

Modul ID 135
Level 2

Klima uređaj: Promjenjivo prigušenje

Kako se vrši regulacija promjenjivog prigušenja na isparivaču?

Modul ID 136
Level 2

Klima uređaj: Prekidači i senzori

Koji senzori prate pritisak i temperaturu?

Modul ID 140
Level 2

Klima uređaj: Spojnica i podmazivanje

Kako se pumpa uključuje?

Modul ID 144
Level 2

Multimedija

Mrežne aplikacije

Sistemi aktivne sigurnosti

Akcelerometar (Senzor ubrzanja)

Koji senzor mjeri ubrzanje vozila?

Modul ID 1089
Level 2

Aktivni pojačivač sile kočenja

Kako se može povečati kočioni pritisak ako je ESP aktivan?

Modul ID 1111
Level 2

Aktivni zglobovi poklopca motora

Koji sistem osigurava u slučaju sudara sa pješakom, ozljede pješaka spriječe gdje god je moguće?

Modul ID 1994
Level 2

Aktivni nasloni za glavu

Koji sistem obezbjeđuje zaštitu vrata od vratne traume prilikom udara odozada?

Modul ID 1993
Level 2

Sigurnosni pojas

Koji sigurnosni pojas čuva osobu prilikom sudara?

Modul ID 1475
Level 2

Zatezač pojasa

Koje komponente reguliraju zatezanje sigurnosnog pojasa prilikom sudara?

Modul ID 1476
Level 2

Zračni jastuci

Kako se može smanjiti rizik od povrede kod saobraćajne nezgode?

Modul ID 1088
Level 2

Aktivacija zračnog jastuka

Kako upravljačka jedinica zračnih jastuka može aktivirati odgovarajući zračni jastuk u pravom trenutku i sa odgovarajučom jačinom?

Modul ID 1093
Level 3

Dvostepeni zračni jastuk

Kako funkcioniše dvostepeni zračni jastuk?

Modul ID 1090
Level 2

Gasni generator

Koji sastavni dio osigurava punjenje zračnog jastuka?

Modul ID 1159
Level 2

Hibridni zračni jastuk

Koji zračni jastuk se puni preko rezervoara?

Modul ID 1160
Level 2

Radovi na zračnim jastucima

Kako možete raditi sigurno na vozilu opremljenim sa zračnim jastucima?

Modul ID 1091
Level 2

Senzor pozicije sjedišta

Koji senzor prepoznaje poziciju sjedišta?

Modul ID 1158
Level 2

Senzor zauzetosti sjedišta

Koji senzor prepoznaje da li je sjedište suvozača zauzeto?

Modul ID 1092
Level 2

Senzor zauzetosti sjedišta za funkcionisanje sigurnosnog pojasa

Koji senzor prepoznaje da li je sjedište suvozača zauzeto?

Modul ID 1157
Level 2

ESP: Osobine

Šta je elektronski program stabilnosti i iz kojih sistema se sastoji?

Modul ID 413
Level 2

ESP: Pregled

Koji senzori i aktuatori su dio elektronskog programa za stabilizaciju (ESP)?

Modul ID 420
Level 2

ESP: Radni uslovi

Kako funkcioniše ESP sistem u različitim radnim uslovima?

Modul ID 419
Level 3

ESP: Intervencija

Kako ESP interveniše ako dođe do nadupravljanja i podupravljanja?

Modul ID 1115
Level 2

ESP: Kočioni krug

Od kojih sastavnih dijelova se sastoji ESP?

Modul ID 1108
Level 2

ESP: Pumpa visokog pritiska

Kako funkcioniše pumpa visokog pritiska u ESP sistemu?

Modul ID 1113
Level 2

ESP: Induktivni senzor brzine obrtanja točka

Kako rade induktivni senzori broja okretaja točka?

Modul ID 1967
Level 3

ESP: Senzor broja okretanja točka

Kako funkcioniše senzor okretaja točka?

Modul ID 103
Level 3

Osvjetljenje

Osvjetljenje

Koje osvjetljenje se nalazi na vozilu i koja rasvjetna sredstva može imati?

Modul ID 1124
Level 1

Svjetlosni izvori

Kako se stvara svjetlost u vozilu i na vozilu?

Modul ID 1133
Level 1

Zakonski propisi za sistem osvjetljenja

Kojim zakonskim standardima podliježu sistem osvjetljenja na vozilima? (Ne važi za USA, Kanadu i države van EU)

Modul ID 1145
Level 1

Prednja svjetla

Kako će te osvjetliti cestu u noći ili pri lošoj vidljivosti i kako će te osigurati da vas vide drugi učesnici u saobraćaju?

Modul ID 1138
Level 1

Zadnje svjetlosne grupacije

Koji sistemi se koriste u zadnjim svjetlosnim grupacijama?

Modul ID 1137
Level 1

Podešavanje visine prednjih svjetala

Kako možete podesiti visinu prednjih svjetala?

Modul ID 1135
Level 1

Regloskop

Kako sprječavate da budete zaslijepljeni od saobraćaja iz suprotnog pravca i kako osvjetljavate najveći mogući dio površine ceste i ivičnjaka?

Modul ID 1116
Level 1

Sistem za pranje prednjih svjetala

Kako možete prednja svjetla održavati čistim?

Modul ID 1134
Level 1

Svjetla za osvjetljavanje krivine

Kako se mogu bolje osvijetliti mjesta koja su teško vidljiva?

Modul ID 1136
Level 1

Elektrotehnika

Osnovi elektrotehnike

Ampermetar

Kako funkcionira ampermetar?

Modul ID 29
Level 2

Diode

Kroz koje elemente struja teče u samo jednom smjeru?

Modul ID 1998
Level 2

Električni krugovi sa paralelnom vezom

Koje su glavne odlike paralelne veze?

Modul ID 37
Level 2

Električni krugovi sa serijskom vezom

Koje su glavne osobine serijske veze?

Modul ID 33
Level 2

Elektromagnetizam

Koji efekt se pojavljuje kada struja teče kroz provodnik?

Modul ID 1966
Level 2

Elektromotor

Kako pretvarate električnu energiju u mehaničko kretanje?

Modul ID 1944
Level 2

Indukcija

Kako se može stvoriti napon u provodniku?

Modul ID 1844
Level 2

Istosmjerna i naizmjenična struja - osnove

Koje vrste napona postoje i na koji način se vrši njihovo mjerenje?

Modul ID 2054
Level 2

Istosmjerni i naizmjenični napon

Koje vrste napona postoje i na koji način se vrši njihovo mjerenje?

Modul ID 43
Level 2

Kalemi: osnove

Pomoću kojih komponenti možemo stvoriti elektromagnetno polje?

Modul ID 2005
Level 2

Kondenzatori: osnove

Na koji način je moguće pohraniti električni naboj?

Modul ID 1997
Level 2

Lorentzova sila

Kakav međusobni uticaj imaju električni provodnik i magnetno polje?

Modul ID 1843
Level 2

Magnetizam

Zašto se neki materijali privlače ili odbijaju međusobno?

Modul ID 1992
Level 2

Multimetar Autorange

Kakvu funkciju na multimetru ima tipka AUTORANGE?

Modul ID 31
Level 2

Negativni i pozitivni temperaturni koeficijent

Kako funkcionišu otpornici negativnog i pozitivnog temperaturnog koeficijenta (NTC/PTC)?

Modul ID 54
Level 2

Ommetar

Na koji se način mjere otpori uz pomoću običajenog multimetra?

Modul ID 28
Level 2

Omov zakon

U kakvom međusobnom odnosu stoje električni napon, jačina struje i otpor?

Modul ID 32
Level 2

Osnove elektrike

Šta se dešava, kada upalite svjetla?

Modul ID 2026
Level 2

Otpor

Na koji način možemo ograničiti struju koja teče kroz strujno kolo?

Modul ID 1996
Level 2

Potraga za kvarom

Kako se vrši potraga i uklanjanje kvara?

Modul ID 263
Level 2

Povezanost snage, napona i jačine struje

Koja je međuzavisnost između snage (P), napona (U) i struje (I)

Modul ID 42
Level 2

Privredna vozila: paralelne veze

Koje su glavne odlike paralelne veze?

Modul ID 1705
Level 2

Privredna vozila: Releji

Na koji način je, uz pomoć slabe upravljačke struje, moguće upravljati jakom radnom strujom?

Modul ID 1608
Level 2

Privredna vozila: serijske veze

Koje su glavne osobine serijske veze?

Modul ID 1706
Level 2

Privredna vozila: Voltmetar

Na koji način je pomoću voltmetra moguće izmjeriti napon u električnom strujnom krugu?

Modul ID 1704
Level 2

Proračun korištenjem Omovog zakona

Izračunavanje vrijednosti pomoću Omovog zakona.

Modul ID 2097
Level 2

Proračun serijskih i paralelnih veza

Izračunavanje u serijskim i paralelnim veza

Modul ID 2133
Level 2

Proračun snage - osnovni

Računanje pomoću Watt-ovog zakona

Modul ID 2094
Level 2

Proračun u paralelnim električnim kolima - osnovni

Izračunavanje vrijednosti u paralelnom spoju

Modul ID 2092
Level 2

Proračun u serijskim električnim kolima - osnovni

Izračunavanje u serijskom krugu

Modul ID 2090
Level 2

Prvo Kirhofovo pravilo - osnove

Kako se može odrediti jačina električne struje u vodiču ako su nam poznate jačine struja u pojedinačnim granama?

Modul ID 2027
Level 2

Releji

Na koji način je, uz pomoć slabe upravljačke struje, moguće upravljati jakom radnom strujom?

Modul ID 45
Level 2

Releji - osnove

Na koji način je, uz pomoć slabe upravljačke struje, moguće upravljati jakom radnom strujom?

Modul ID 2053
Level 2

Strujna kliješta

Na koji način se vrši mjerenje jačine električne struje pomoću strujnih kliješta?

Modul ID 30
Level 2

Tranzistori: osnove

Kako možemo pojačati struju?

Modul ID 1999
Level 2

Ukupni otpor

Kako se izračunava ukupni otpor bez napona i struje?

Modul ID 2050
Level 2

Upravljanje masom i plusom

Na koji se način može upravljati jednim potrošačem?

Modul ID 55
Level 2

Voltmetar

Na koji način je pomoću voltmetra moguće izmjeriti napon u električnom strujnom krugu?

Modul ID 27
Level 2

1. Kirhofovo pravilo

Kako se može odrediti jačina električne struje u vodiču ako su nam poznate jačine struja u pojedinačnim granama?

Modul ID 50
Level 3

Elektromotor sa permanentnim magnetom

Kako elektromotor može da radi bez polja namotaja?

Modul ID 1947
Level 3

Ispravljanje električnog napona

Kako možete pretvoriti naizmjenični napon u istosmjerni napon?

Modul ID 1848
Level 3

Kombinovani električni krugovi

Proračun kombinacije serijskog i paralelnog spajanja

Modul ID 2031
Level 3

Proračun snage - napredni

Računanje pomoću Watt-ovog zakona

Modul ID 2095
Level 3

Proračun u paralelnim električnim kolima - napredni

Izračunavanje vrijednosti u paralelnom spoju

Modul ID 2093
Level 3

Proračun u serijskim električnim kolima - napredni

Izračunavanje u serijskom krugu

Modul ID 2091
Level 3

Sistemi pokretanja i punjenja

Elektromagnetizam

Koji efekt se pojavljuje kada struja teče kroz provodnik?

Modul ID 1966
Level 2

Elektromotor

Kako pretvarate električnu energiju u mehaničko kretanje?

Modul ID 1944
Level 2

Elektro pokretač: Uvod

Kako pokrećete motor SUS?

Modul ID 1943
Level 2

Generator (Alternator): Rotor

Koja komponenta generatora stvara magnetno polje?

Modul ID 1850
Level 2

Generator (Alternator): Stator

U kojoj komponenti generatora se stvara struja?

Modul ID 1849
Level 2

Generator: Uvod

Kako možete stvoriti električnu energiju za sistem punjenja vozila?

Modul ID 1839
Level 2

Indukcija

Kako se može stvoriti napon u provodniku?

Modul ID 1844
Level 2

Lorentzova sila

Kakav međusobni uticaj imaju električni provodnik i magnetno polje?

Modul ID 1843
Level 2

Magnetizam

Zašto se neki materijali privlače ili odbijaju međusobno?

Modul ID 1992
Level 2

Olovno-kiselinska baterija: Osnovni principi

Iz čega se sastoji olovno-kiselinska baterija? Šta se dešava u olovno-kiselinskoj bateriji prilikom punjenja i pražnjenja?

Modul ID 1817
Level 2

Olovno-kiselinska baterija: Uvod

Koja komponenta snabdijeva energijom kada generator nije u stanju da vrši snadbijevanje ili kada je ono nedovoljno?

Modul ID 1816
Level 2

Olovno-kiselinske baterije: vrste

Koje olovno-kiselinske baterije najčešće susrećete i koje su njihove odlike?

Modul ID 1955
Level 2

Regulacija grijača

Kako možete osigurati da su periodi predgrijanja i naknadnog grijanja dizel motora optimalni?

Modul ID 1820
Level 2

Sistem grijanja: Uvod

Kako elektronskim predgrijanjem dizel motora možete doprinijeti lakšem pokretanju motora te kako u velikoj mjeri možete smanjiti buku motora i stvaranje dima?

Modul ID 1819
Level 2

Sistem punjenja: Uvod

Kako možete dostaviti struju do svih potrošača i osigurati rezervu energije?

Modul ID 1840
Level 2

Tester baterijskog elektrolita

Kako provjeravate status napunjenosti ventilirane baterije?

Modul ID 1832
Level 2

Elektromotor sa permanentnim magnetom

Kako elektromotor može da radi bez polja namotaja?

Modul ID 1947
Level 3

Elektro pokretač: Uključna poluga

Koja komponenta elektro pokretača pokreće mali pogonski zupčanik i osigurava da motor ne pokreće elektro pokretač?

Modul ID 1946
Level 3

Elektro-pokretač: Zavojnica elektro-pokretača

Kako se struja pušta kroz elektro pokretač i kako kako se upravlja pogonskom polugom?

Modul ID 1945
Level 3

Generator

Kako možete stvoriti napon naizmjenične struje koristeći indukciju i onda pretvoriti ga u napon istosmjerne struje?

Modul ID 1842
Level 3

Generator: Regulacija napona

Kako možete osigurati da napon sa generatora ostaje konstantan?

Modul ID 1853
Level 3

Generator: Zvijezda spoj trofaznog napona

Kako generator stvara trofazni napon?

Modul ID 1861
Level 3

Ispravljanje električnog napona

Kako možete pretvoriti naizmjenični napon u istosmjerni napon?

Modul ID 1848
Level 3

Ispravljanje struje trofaznog napona u zvijezda spoju

Kako prebacujete naizmjeničnu struju trofaznog napona u istosmjernu struju?

Modul ID 1854
Level 3

Olovno-kiselinska baterija: mjerenje

Na koji način možemo odrediti stanje olovno-kiselinske baterije?

Modul ID 1950
Level 3

Sistem pokretanja: Dijagnostika

Kako možete provjeriti da li sistem pokretanja radi ispravno?

Modul ID 1972
Level 3

Sistem punjenja: dijagnostika

Na koji način se može locirati električna greška u sistemu punjenja?

Modul ID 1952
Level 3

Elektronika

Amplitudna modulacija

Kako izgleda signal amplitudne modulacije (AM)?

Modul ID 387
Level 2

Foto otpornik (otpornik osjetljiv na svjetlost)

Kako funkcionira svjetlosni senzor (LDR)?

Modul ID 500
Level 2

Frekventna modulacija

Kako izgleda signal frekventne modulacije (FM)?

Modul ID 388
Level 2

Induktivni otpornik (otpornik osjetljiv na dejstvo magnetnog polja)

Kako radi jedan induktivni otpornik (MDR)?

Modul ID 501
Level 2

Privredna vozila: pulsno-širinska modulacija

Kako izgleda pulsno-širinski modulisan signal?

Modul ID 1707
Level 2

Privredna vozila: Radni ciklus (taktni odnos)

Na koji je način moguća regulacija struje bez velikih gubitaka snage?

Modul ID 1612
Level 2

Pulsno širinska modulacija

Kako izgleda pulsno-širinski modulisan signal?

Modul ID 389
Level 2

Radni ciklus (Pulsno širinska modulacija)

Na koji je način moguća regulacija struje bez velikih gubitaka snage?

Modul ID 46
Level 2

Signali

Koje vrste signala aktiviraju senzore?

Modul ID 386
Level 2

Oscilograf

Kako funkcionira jedan osciloskop?

Modul ID 115
Level 3

Osciloskop: Plan rada pri mjerenju

Koji je to put koji obezbjeđuje da se jedan signal izmjeri na ispravan način?

Modul ID 117
Level 3

Osciloskop: upoznavanje

Kako funkcioniraju tipke na osciloskopu?

Modul ID 116
Level 3

Osciloskop: Uvod

Šta su naponski a šta komunikacijski kablovi i vodiči?

Modul ID 114
Level 3

Osciloskop: Višekanalno mjerenje

Kako možemo uz pomoć osciloskopa mjeriti dva kanala istovremeno?

Modul ID 118
Level 3

Osciloskop: Vježbe

Koje signale možemo mjeriti osciloskopom? Kako se u praksi koristi osciloskop?

Modul ID 119
Level 3

PTC grijač

Kako možete zagrijači i održati tu temperaturu neke komponente pomoću jednog samoregulirajućeg grijača?

Modul ID 1147
Level 3

Taktno ogranični/regulisani grijač

Na koji način možemo neku komponentu zagrijači na njenu radnu temperaturu koristeći PTC grijač sa taktnim upravljanjem.

Modul ID 1150
Level 3

Grijač regulisan pulsno širinskom modulacijom

Na koji način možemo neki element brzo zagrijati na radnu temperaturu i tu temeperaturu održavati?

Modul ID 1094
Level 4

Mikroprocesori

Regulacijska tehnika

Mreže

CAN bus: električni vodovi

Na koji način se vrši razmjena podataka između upravljačkih jedinica?

Modul ID 255
Level 2

CAN Bus: protokol

Kako ćemo osigurati da se upravljački uređaji međusobno razumiju?

Modul ID 254
Level 2

CAN bus: struktura mreže

Na koji je način moguće povezati upravljačke uređaje kako bi formirali mrežu?

Modul ID 252
Level 2

Paralelna veza

Kod kojeg oblika veze svaki električni vodič prenosi i struju i podatke?

Modul ID 2
Level 2

Serijska veza

Kod kojeg načina veze se preko samo jednog vodiča prenose svi podaci?

Modul ID 3
Level 2

CAN bus: arbitraža

Koji mehanizam u CAN bus mreži sprečava da svi članovi mreže šalju svoje poruke istovremeno?

Modul ID 52
Level 4

CAN Bus: dijagnoza

Na koji način se provodi dijagnoza na CAN bus mreži?

Modul ID 58
Level 4

CAN bus: električna svojstva

Na koji način upravljačke jedinice izmjenju podatke preko CAN bus-a?

Modul ID 39
Level 4

CAN bus: prepoznavanje i ispravljanje grešaka

Kako se na CAN bus-u prepoznaju greške i kakve su reakcije?

Modul ID 56
Level 4

CAN Bus: protokol

Na koji se način osigurava to da se upravljački uređaji međusobno razumiju i kako se sprječavaju greške u njihovoj komunikaciji?

Modul ID 51
Level 4

CAN bus: Topologija

Kako su struktuirane CAN BUS mreže i zašto je neophodno poznavati njihovu topologiju?

Modul ID 57
Level 4

Controller Area Network - CAN bus: Uvod

Koje vrste umreženja se koriste kod motornih vozila i zašto?

Modul ID 38
Level 4

Karoserija

U razvoju