Zahtjev za preuzimanje Master alata na servis

U korištenju garantnih uslova broj i datum Računa - Otpremnice mora biti naveden.